Kirjaudu / Sign In

Käyttöehdot

MAJOITUSOVI.COM PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Voimassa 25.10.2019 alkaen

Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Majoitusovi Finland Oy:n ylläpitämään majoitusovi.com –palveluun. Käyttämällä majoitusovi.com –palvelua Käyttäjä (majoittaja) hyväksyy nämä käyttöehdot ja vakuuttaa toimivansa näiden ehtojen, Suomen lain ja hyvän tavan mukaisesti. Tällöin palveluntuottajan ja majoittajan välille syntyy näiden ehtojen mukainen sopimus. Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias ja hänellä on asunnon/huoneiston hallintaan liittyvä laillinen oikeus tai edellä mainitun oikeuden omaavan henkilön antama kirjallinen lupa tämän palvelun käyttämiseen.

Rekisteröityminen

Käyttäjä (majoittaja) rekisteröityy palveluun majoitusovi.com –sivustolla tai muulla yhteisesti sovitulla tavalla ja hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi. Käyttäjä vakuuttaa antaneensa oikeat ja totuudenmukaiset henkilö- ja muut tiedot rekisteröityessään palveluun. Käyttäjä on tietoinen, että väärien rekisteröitymistietojen antaminen on rikos ja siitä voi seurata laissa määrätty rangaistus. Väärinkäytösten esiintyessä majoitusovi.com –sivustolla on oikeus poistaa käyttäjän tiedot sekä sivustolla oleva majoitus- tai muu ilmoitus tästä ensin ilmoittamalla rekisteröinnin yhteydessä antamaansa sähköposti osoitteeseen. Majoitusovi.com käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja tietosuojaselosteen ja sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Yleistä palvelun sisällöstä

Majoitusovi.com pyrkii siihen, että sivuston käytettävyys on helppo ja ulkonäkö mahdollisimman laadukas. Sivusto vastaa myös siitä, että palvelun sisältö on lain mukainen ja kaikessa noudatetaan hyvän tavan mukaisia käytäntöjä. Sivustoa kehitetään jatkuvasti käyttäjiltä saadun palautteen tai muiden menetelmillä saadun informaation perusteella. Majoitusovi.com ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.  Majoittaja sitoutuu olemaan vaarantamatta majoittujien yksityisyyden suojaa ja huolehtii majoittujien henkilötietojen asianmukaisesta säilyttämisestä.

Palvelun sisältö

Käyttäjän Majoitusovi.com sivustolle toimittama aineisto

Käyttäjä antaa majoitusovi.comille oikeuden julkaista sivustolle lähettämänsä aineisto kokonaan. Aineiston julkaisemisesta ei makseta palkkiota. Käyttäjä vastaa siitä, että julkaistava aineisto ei loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia eikä se ole lainvastaista tai sisällöltään loukkaavaa.

Käyttäjän sivustolle lataama aineisto säilytetään vain Palvelussa ilmoitetun ajan tai kunnes Käyttäjä itse poistaa aineiston. Mikäli aineisto jostakin syystä joudutaan poistamaan, ilmoitetaan siitä sähköpostitse Käyttäjälle.  Ilmoittaessaan majoituskohteen sivustolle, sitoutuu Käyttäjä kuvaamaan sen riittävän laajasti ja totuudenmukaisesti. Käyttäjällä tulee olla oikeus vuokrata (majoittaa) Palveluun ilmoittamansa kohteet. Vastuu ilmoitetusta kohteesta ja sen vuokrausoikeudesta on Käyttäjällä. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palveluun tallettamansa materiaaleihin liittyvistä riitaisuuksista. Käyttäjä myöntää majoitusovi.comille oikeuden editoida, kopioida, julkaista ja levittää materiaalia, jonka Käyttäjä on Palvelussa tuonut saataville. Käyttäjä on tietoinen, että edellä mainittuja ilmoitusmateriaaleja voidaan käyttää ilmoitetun kohteen somemarkkinoinnissa sekä sivuston markkinoinnissa eri medioissa.

Palvelun käytettävyys

Majoitusovi.com pyrkii kaikessa toiminnassaan siihen, että sivuston toiminta on sujuvaa ja toimisi häiriöittä.  Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa sivustolla  ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Majoitusovi.comilla on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai siihen  liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun vastaavan syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Tällaisesta mahdollisesta katkoksesta käyttäjillä ei ole mahdollista saada korvausta.

Asiakastietojen salassapito

Käyttäjä on tietoinen, että majoitustilanteiden yhteydessä esiin tulleita majoitettavien henkilötietoja tai muita yksityisyyteen liittyviä tietoja on pidettävä salassa. Käyttäjä vastaa näiden tietojen salassa pysymisestä. Salassapito ei kuitenkaan koske Suomen lakiin tai viranomaiseen määräykseen perustuvaa vaatimusta.

Käyttäjätunnus ja salasana

Sivustolle rekisteröityessään Käyttäjä saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omilla tunnuksillaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Saatuaan Palveluntarjoajan kuittauksen ilmoituksestaan Käyttäjän vastuu Palvelun käytöstä lakkaa kyseisten tunnusten osalta. Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Käyttäjän oikeudet käyttää Palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Palveluntarjoaja ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

Tietoturva, ohjelmistot ja laitteet

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole koskaan täysin turvallisia. Käyttäjä vastaa oman nettiympäristönsä ja tietojärjestelmänsä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Palveluntarjoaja säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Palveluntarjoaja järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Käyttäjä vastaa itse omistaan Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai tapahtuman tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Palveluntarjoaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluntarjoajan ylläpitämiin Palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä Käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle (käyttöehtojen yhteydessä). Muutokset tulevat voimaan heti. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

Oikeuksien ja velvollisuuksien muuttaminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle.

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen, näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään heti toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

Mikäli Käyttäjä irtisanoo tai lopettaa palvelun ennen etukäteen maksetun sopimuskauden päättämistä, niin maksettuja maksuja ei palauteta.

Erimielisyydet ja sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä Palvelusta syntyvään sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat palveluntuottajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Palveluntarjoajaa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta syntyvään sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Evästeet

Majoitusovi.com -sivustolla käytetään evästeitä paremman käyttökokemuksen takaamiseksi. Käyttämällä Palvelua, Käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamisen Käyttäjän laitteelle. Palveluntarjoajalla on oikeus seurata Käyttäjän internetkäyttäytymistä Palvelun sisällä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan aina kuitenkin siten, että kenenkään yksittäisen Käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista. Palveluntarjoaja voi hyödyntää Käyttäjän antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa.