Kirjaudu / Sign In

Tietosuoja- Ja Rekisteriseloste

 • REKISTERINPITÄJÄ
  Majoitusovi Finland Oy
  Vilkunantie 9
  62100 Lapua
  info@majoitusovi.com

 

 • REKISTERIASIOITA HOITAA
  Lakeuden Laatupaita Oy
  Vilkunantie 9
  62100 Lapua
  info@majoitusovi.com

 

 • REKISTERIN NIMI
  Majoitusovi.com –majoitussivuston käyttäjä- ja asiakasrekisteri

 

 • HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  Majoitusovi.com –majoitussivuston käyttäjä- ja asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään
  majoitusvarausten hallinnointiin ja asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen sekä asiakassuhteisiin
  liittyvää tiedottamista varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää henkilötietolain mukaisella tavalla verkkopalveluihin
  liittyviin tarkoituksiin sekä yhteistyötahojen mainonnan ja suoramarkkinoinnin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä ei luovuta
  henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

 

 • REKISTERIN SISÄLTÖ
  Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot käyttäjistä ja asiakkaista:
  • nimi
  • osoite
  • puhelin
  • sähköposti
  • käyttäjien pankkiyhteystiedot maksujen tilitystä varten

 

 • SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Asiakas- ja käyttäjärekisteriin kerätään ja tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt rekisteröintilomakkeeseen
  rekisteröitymisen yhteydessä taikka antanut ne varausta tehdessään. Rekisteriin tallentuvat myös ne tiedot, jotka
  käyttäjä tallentaa itse sen jälkeen, kun hänen rekisteröitymisensä on hyväksytty. Henkilötietoja voidaan myös kerätä
  asiakkaan osallistuttua erilaisiin markkinointikamppanjoihin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muista
  yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

 

 • JÄRJESTELMÄN TOIMINTAVARMUUS
  Yhteys majoitusovi.com verkkosivuun on aina ssl-salattu. Toimintavarmuus pyritään takaamaan
  webhotellipalveluntuottajan toimesta. Mikäli palvelun käyttö estyy merkittävästi, kompensaatiosta sovitaan
  tapauskohtaisesti.
  Majoitusovi.com sitoutuu ilmoittamaan havaituista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille viimeistään 72
  tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidyn henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle sivusto sitoutuu ilmoittamaan tapahtuneesta myös rekisteröidylle itselleen. Sivusto ei kuitenkaan vastaa
  mahdollisista tietomurroista aiheutuneista vahingoista

 

 • TIETOJEN LUOVUTUS
  Käyttäjä- ja asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat ainoastaan sivuston omassa tai sille yhteistyössä tuotettuja palveluja
  tarjoavan tahon käytössä eikä yritys luovuta tai myy tietoja eteenpäin ulkopuolisille tahoille muuten kuin
  lainsäädännöllisin perustein. Rekisteröidyt käyttäjätiedot voidaan hävittää käyttäjän itsensä pyynnöstä elleivät
  lainsäädäntö tai avoimet laskut estä sitä.

 

 • REKISTERIN SUOJAUS
  Tiedot on tallennettu järjestelmään tietokantoihin, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan
  syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään
  tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta
  määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

 • KIELTO- JA TARKASTUSOIKEUS
  Rekisteröidyillä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan,
  etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen
  tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Kieltovaatimus tai omien tietojen tarkastuspyyntö tulee tehdä
  kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen.

 

 • TIEDON KORJAAMINEN
  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen,
  tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
  Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.